วิชาโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้(ง 32297)

ชื่อโครงงาน:เรื่องระบอบประชาธิปไตรเป็นอย่างไร

ผู้จัดทำ:น.ส.พิมพ์อัมพร  ไชยนามน

ครูผู้สอน:อาจารย์คเชนทร์   กองพิลา

คำถามของโครงงาน

1.รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตรแบ่งได้กี่ลักษณะ

2.ประเภทระบอบประชาธิปไตรโดยทางตรงเป้นอย่างไร

ที่มา

ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คือ “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ”ที่เคยมีความพยายามอย่างเป็นทางการที่จะผลักดันให้มีขึ้นในสมัยหลังรัฐประหาร๒๕0๑

วัตถุประสงค์

1.มนุษย์มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคน

2.ใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหาหรือข้อขัดแย้งะรหว่างกัน

3.ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง

4.เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นอาจแสดงออกมาในรูปของการพูดหรือการเขียน